KONTAKTY

Krejčovství Heleny Vé
provozovna: Pavlíkova 604/10
Praha 4 Kamýk
tel: 774 12 78 22
helenyve(a)email.cz
Út 11-15
St, Čt 11-19

ANKETA

Jak se vám tyto stránky líbí?

Velice moc 46% Strašně moc 34% Nemnoho 9% Vůbec 10%

Krejčovství Heleny Vé provozovna:Pavlíkova 604/10 Praha 4 Kamýk Út 11-15   St, Čt 11-19  helenyve@email.cz 774 12 78 22


Obcchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen "VSP", upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.helenyve.cz mezi prodávajícím společnosti Krejčovství Heleny Vé, Helena Vobrátilová, Souběžná 209, 252 41 Zlatníky-Hodkovice a kupujícím.

2. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 s násl. ve spojení s ustanovením § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále jen "občanský zákoník".

3. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.helenyve.cz ( dále jen "server") ze strany kupujícího a potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

4.Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v nabídce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených VSP.

5. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno podle druhu názvem, kódem, složením materiálu a cenou za kus. U každého zboží prodávající uvádí, zda je na skladě a v jakém množství.

6.Zboží je kupujícímu je zasíláno prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen"pošta").

 

ČLÁNEK II

Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží

1.Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Heleny Vé jsou závazné.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Jeho množství a celková cena.

3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VSP a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odeslání objednávky těmito VSP vázán.

4. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronockou odpověď, v níž potvrdí potvrzení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení od prodávajícího o přijaté objednávce kupujícího.

5. Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží v přiměřěné lhůtě.

6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávjícího uvedenou na serveru, helenyve@email.cz . Kupující může tak učinit do druhého dne od objednání, pokud  objednané zboží již nebylo odesláno. Účinným zrušením objednávky smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.

7. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky kupujícího  zaniká a účastníci jsou si povinni vrátit poskytnutá plnění.

Dodávka zboží

1.Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je zašle poštou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo předá kupujícímu objednané zboží na provozovně prodávajícího Pavlíkova 604/10, Praha 4 Kamýk,  a to dle předchozí dohody.

2.Prodávající předá zboží, které má na skladě k přepravě nejpozději do 5 pracovních dnů od data  přijaté objednávky. Přebírá-li kupující zboží na provozovně kupujícího, je prodávající povinen informovat kupujícího telefonicky nebo elektronicky o termínu vyzvednutí objednaného zboží.

3.Kupující je povinen převzít objednané zboží.

4.V případě nevyzvednutí zásilek, které se vrátí prodávajícímu zpět od pošty, je jejich opětovné zaslání možné. Kupujícímu bude účtováno další poštovné.

Možnosti úhrady zboží

1.

1) kupní cenu zboží při převzetí v provozovně prodávajícího, není účtováno poštovné

2) kupní cenu zboží a poštovné při převzetí na poště, zásilka na dobírku

3) kupní cenu zboží a poštovné předem na účet prodávajícího 122912008/0300. Objednané zboží je zasláno kupujícímu po uhrazení a připsání dané částky na účet prodávajícího. Kupující je povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo objednávky.

2. Prodávající spolu se zbožím dodává kupujícímu fakturu a bjednávku zboží.

3. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat dodané zboží spolu s fakturou a případné vady či nesrovnalosti bez zbytečného odkladu oznámit telefonicky nebo elektronicky prodávajícímu.

Článek III

Práva a povinnosti smluvních stran

1.Bylo-li kupujícímu zboží dodáno poštou, je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

2.Kupující je povinen informovat prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy telefonicky 774 12 78 22, elektronicky emailem helenyve@email.cz nebo poštou na adresu:Helena Vobrátilová ml., Na Terase 74,  252 41 Zlatníky-Hodkovice, případně osobně na provozovně prodávajícího Pavlíkova 604/10, Praha 4 Kamýk. Kupující je povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit převzaté zboží zpět prodávajícímu.

3.V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, specifikace zboží a jeho množství. Odstoupení je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu. Poštovné, při vrácení zboží prodávajícímu si hradí kupující sám a není možné ho nárokovat po prodávajícím.

4.Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy , je povinen do 14 dnů vrátit převzaté zboží v originálním  obalu, nepoškozené, nenošené, nepoužité s veškerými doklady, které zásilka obsahovala. Rozhoduje  datum odeslání.

5.Prodávající po obdržení vráceného zboží je povinen vrátit kupujícímu cenu zboží. Nevrací se cena za poštovné nebo opakované poštovné.

6.Pokud došlo k zániku kupní smlouvy zrušením objednávky kupujícím, uplynutím doby patnosti objednávky nebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího, který zaplatil zboží předem  na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 2 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy, danou částku zaslat zpět kupujícímu.

Článek IV

Reklamace a reklamační řád

1.Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Heleny Vé a právním řádem platném v ČR.

2.Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

3.Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných nesrovnalostech či vadách, a to telefonicky 774 12 78 22, elektronicky emailem helenyve@email.cz nebo poštou na adresu:Helena Vobrátilová ml., Na Terase 74,  252 41 Zlatníky-Hodkovice, případně osobně na provozovně prodávajícího Pavlíkova 604/10, Praha 4 Kamýk. Kupující je povinen uvést číslo objednávky, specifikaci zboží a jeho počet.

4.Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se nedohodli jinak. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodli jinak.

Záruční podmínky

1.Pokud není výslovně uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré námi nabízené zboží zákonná záruční doba 24. Záruka se nevztahuje na nadměrné opotřebení zboží v důsledku jeho nesprávného používání a udržování- čištění, praní či žehlení kupujícím.

2. Prodávající se zavazuje v záruční době vyměnit veškeré zboží, které budou splňovat podmínky pro reklamaci.

3.V případě oprávněné reklamace hradí náklady na poštovné zboží zpět ke kupujícímu prodávající. V případě neoprávněné reklamace toto poštovné hradí kupující. Náklady na poštovné k prodávajícímu hradí vždy kupující. Pokud reklamované zboží nelze vyměnit v zákonné lhůtě za nové, má kupující nárok na odstoupení od kupní smlouvy a vracení kupní ceny za zboží.

Dodací podmínky

Zboží je dodáno dle Vašeho výběru

1) osobní vyzvednutí na provozovně prodávajícího

2) zaslání poštou doporučeně na dobírku

3) zaslání poštou doporučeně, platba předem na BÚ

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Objednávku lze zrušit z jakýchkoliv důvodů pouze před odesláním zboží. V jiném případě může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů.

Platebí podmínky

Kupující může uhradit zboží:

1) hotově na provozovně prodávajícího

2) převodem na BÚ 122912008/0300 spolu s variabilním symbolem - číslo objednávky.

3) převzetím zboží na poště, doručení na dobírku

Při převodě na účet je účtováno poštovné a balné 99,-kč, na dobírku 120,-kč, osobní odběr na provozovně odběratele 0kč.

Článek V

Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracování osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se svolením kupujícího.

Článek VI

Závěrěčná ustanovení

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VSP platnými v době odesláním objednávky kupujícím. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VSP upravena se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

 

 

 

 

 

 

Jak nakupovat

 

Jak nakupovat nebo objednat?

Jednoduše. U vyhlédnutého kousku klikněte na nápis KOUPIT a tím se dostanete do objednávkového formuláře. Objednávkový formulář je přehledný a navede Vás krok po kroku. Pokud by jste i přesto měli problém  s objednáním, neváhejte mne kontaktovat na email helenyve@email.cz, a můžete udělat objednávku i touto cestou.

Pokud se Vám bude líbit některé zboží a nebude Vám vyhovovat velikost či barva, kontaktujte mne a určitě se domluvíme.

Budete-li chtít ušít cokoli na zakázku, neváhejte mne též kontaktovat, ráda Vám splním-zrealizuji Vaše nápady či sny.